Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att dina personuppgifter registreras och behandlas i Svenska Blå Stjärnans medlemsregister.

Registrets ändamål är att hantera medlemsuppgifter, förtroendeposter och att administrera anmälningar till våra kurser, läger och aktiviteter.

För dig som går våra uppdragsutbildningar registreras även vilka utbildningar som du har genomfört.

Uppgifterna som du lämnar kommer att användas för att ta kontakt, informera, skicka medlemstidning och för att göra utskick via brev och e-post såsom kurs- och medlems-information. Information om deltagare på kurser och läger kommer att skickas till kurs- och lägerledare. Medlemsregisterutdrag kommer även att skickas till förtroendevalda i förbund och ungdomsavdelningar. Uppgifterna kommer att användas för att skicka statistik till vår uppdragsgivare Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Uppgifter om de personer som har skrivit överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan, kan komma att lämnas ut till Jordbruksverket, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), länsstyrelser, kommuner, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Katastrofhjälp Fåglar och Vilt (KFV), vår samarbetspartner Maskinring Höglandet eller annan myndighet som behöver förstärknings-resurser vid en kris.

Du har enligt PuL (Personuppgiftslagen) rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig och du kan även begära rättelse av dessa. Du kan när som helst återta detta samtycke.

Du har rätt att en gång per kalenderår få veta vilka personuppgifter som rör dig som vi behandlar. Detta ska göras genom en skriftlig ansökan ställd till oss och underskriven av den sökande själv.

Personuppgiftsansvarig:

Svenska Blå Stjärnan
Box 2034
169 02 Solna
Telefon 08-629 63 60
www.svenskablastjarnan.se
Organisationsnummer: 80 20 05-7967