Vårt uppdrag

Svenska Blå Stjärnan har uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utbilda medlemmar för insatser i samhällets krisberedskap. Dessa utbildningar är kostnadsfria. Du kan delta i uppdragsutbildningarna från och med det år du fyller 16 år.

En överenskommelse tecknas med organisationen (efter avslutad Grundkurs 1) att stå till samhällets förfogande vid kriser. Ersättning utgår i form av fria resor till och från kursplatsen samt fri kost och logi under kursen. Dagpenning erhålls för förlorad arbetsinkomst med 90 % av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365, om kursen är tre dagar eller längre. Är kursen kortare utgår dagersättning. Är du studerande får du för närvarande 130 kr/dag. Mer information om ersättning finner du här. Utbetalningen sker i regel den 25 varje månad efter det att du har gått kurs. Under kursen är du försäkrad.

valla 900x300